Topics for Final Project


Cím


Oktató

Megjegyzés

1

Elektromos  autók összehasonlítása belsőégésű  motorral hajtott járművekkel.


Meggyes Attila


2

Alternatív járműmeghajtások


Meggyes Attila


3

Hidrogén meghajtású motorok


Meggyes Attila


4

Motorok emissziójának csökkentése motorikus megoldásokkal


Meggyes Attila


5

Motorok emissziójának csökkentése katalizátorral


Meggyes Attila


6

Motorok emissziójának csökkentése megújuló tüzelőanyagokkal


Meggyes Attila


7

Mindennemű belső égésű motoros, hidrogénhajtású, emissziós téma


Meggyes Attila


8

Alternatív tüzelőanyagok


Meggyes Attila


9

Hosszú távú energiaigény előrejelzésre alkalmas modellek fejlesztése;


Bihari Péter


10

Energetikai eredetű környezet-terhelés tervezése (szennyezőanyag-terjedés, környezetállapot értékelés és tervezés);


Bihari Péter


11

Településenergetikai kihívások és válaszok, települési energiastratégia


Bihari Péter


12

Megújuló bázisú hőkörfolyamatok tervezése magyarországi viszonyokra


Bihari Péter


13

Nyomottvizes atomerőművek teljesítményszabályozási rendszerének egységes áttekintése és modellezése

Comprehensive description and modeling of the load control system of pressurized water nuclear power plants

Szentannai Pál


14

Nyomottvizes atomerőművek egyes részrendszereinek szabályozásdinamikai modellezése

Dynamical modeling of selected subsystems of pressurized water nuclear power plant for control design

Szentannai Pál


15

Nyomottvizes atomerőművek teljesítményszabályozásának kiterjesztése korábban figyelembe nem vett hatásokra

Extending the target function of the load control system of pressurized water nuclear power plants towards issues formerly not considered

Szentannai Pál


16

Különleges, megújuló szilárd tüzelőanyagok hasznosításának lehetősége a fluidágyas konverziós eljárások segítségével

Utilization of unusual and renewable solid fuels by means of the Fluidized Bed Conversion technology

Szentannai Pál


17

Egy fiatal, sokoldalú energetikai technológia nemzetközi és hazai fejlődési irányainak vizsgálata (FBC - Fluidized Bed Combustion / Conversion)

Development trends of a new and versatile energy conversion technology in Hungary and the around world (FBC - Fluidized Bed Combustion / Conversion)

Szentannai Pál


18

Kísérleti fluidágyas berendezés on-line számításainak és folyamatirányító rendszerének áttekintése, ellenőrzése, javítása, továbbfejlesztése és dokumentálása

Overview, check, correct, improve, and document the on-line calculation and control system of the mid-scale Fluidized Bed Conversion facility

Szentannai Pál


19

Modern szabályozási eljárások kísérleti vizsgálata egy nemlineáris, többváltozós technológián (a fluidágyas kísérleti berendezésen)

Experimental investigation of control methods on a nonlinear, multivariable process (on the mid-scale Fluidized Bed Conversion facility)

Szentannai Pál


20

Üzleti haszon elérése modern szabályozási eljárások energetikai alkalmazásának segítségével

Financial benefit due to applying advanced control methods in the energy industry

Szentannai Pál


21

Szabályozás szimulátor fejlesztése Matlab-Simulink környezetben

Development of a control system simulator under Matlab-Simulink

Szentannai Pál


22

Égés vizsgálata CFD segítségével.

Investigation of combustion by CFD

Józsa Viktor

Szakdolgozat/diplomaterv

23

Gázturbina égőtér instacionárius vizsgálata numerikus áramlástan segítségével.

Unsteady investigation of gas turbine combustion by computational fluid dynamics

Józsa Viktor

Szakdolgozat/diplomaterv

24

Otto-motor modellezése időbeli egyenletrendszerrel

Modelling Otto engines via temporal differential equations

Fülöp Tamás


25

Hővezetés-feladatok megoldása: implicit és explicit végesdifferencia-sémák összehasonlítása

Solving heat conduction problems: comparison of implicit and explicit finite difference schemes

Fülöp Tamás


26

Heterogén rendszerek hővezetésének numerikus modellezése

Numerical simulation of heat conduction in heterogeneous systems

Fülöp Tamás


27

Hővezetés egyenlete flash-kísérletekhez: végesdifferencia-sémák összehasonlítása

Heat conduction equation for flash experiments: comparison of finite difference schemes

Fülöp Tamás


28

Hővezetés egyenlete hőmérsékletfüggő együtthatókkal: numerikus megoldások

Equation for heat conduction with temperature dependent coefficients: numerical solutions

Fülöp Tamás


29

Hőterjedés megváltozása rugalmasság és hőtágulás jelenlétében

Heat conduction modified by the presence of elasticity and thermal expansion

Fülöp Tamás


30

Hővezetés egyenlete hőmérsékletfüggő együtthatókkal: analitikus megoldások

Equation for heat conduction with temperature dependent coefficients: analytical solutions

Fülöp Tamás


31

Termodinamikai eredetű stabilitás: a Ljapunov-módszer általánosítása

Thermodynamics originated stability: generalizing the Lyapunov method

Fülöp Tamás


32

Villamosenergia-rendszerek számítógépes szimulációja

Power system calculation

Laza Tamás

NEPLAN hálózatszámító program és CorelDRAW ismerete előny

33

Magyarországon fellelhető folyékony biotüzelőanyagok energetikai hasznosítása


Laza Tamás


34

Magyarország egy szabadon választott kistérségének energiaellátásának elemzése


Laza Tamás


35

Magyarországi viszonyok között mezőgazdasági melléktermékek energetikai hasznosításának elemzése


Laza Tamás


36

Állandó felügyeletű kazánházak átalakítása időszakos felügyeletűvé


Laza Tamás

Tervezés

37

Hőimpulzus kísérletek heterogén anyagokban

​Laser flash experiments in heterogeneous materials

Ván Péter


38

Hővezetés túl a Fourier-törvényen: kísérleti vizsgálatok és kiértékelésük

​Heat conduction beyond Fourier law: experiments and their evaluation

Ván Péter


39

Hővezetés túl a Fourier-törvényen: ballisztikus hővezetés és rugalmas anyagok

H​eat conduction beyond Fourier law: ballistic transport and elasticity

Ván Péter


40

Gyengén nemlokális duális belső változók a mechanikában: gradiens és általánosított mechanika

W​eakly nonlocal dual internal variables in mechanics: gradient and generalized mechanics

Ván Péter


41

Csillapított hullámterjedés heterogén anyagokban: termodinamikai feltételek

D​amped wave propagation in heterogeneous materials: thermodynamic conditions

Ván Péter


42

Anyagi sokaságok és az objektivitás elve a kontinuumechanikában

M​aterial manifolds and objectivity in continuum mechanics​

Ván Péter


43

Galilei-relativisztikus rugalmas anyagok

G​alilean relativistic elasticity​

Ván Péter


44

Egyszerű közönséges termodinamikai rendszerek modellezése differenciálegyenletekkel. Az entrópia és az exergia szerepe.

Models of simple ordinar​​y thermodynamical systems with differential equations. The role of entropy and exergy.

Ván Péter


45

Súrlódás és termodinamika: sebesség- és állapotfüggő súrlódási törvények termodinamikai elemzése

​Thermodynamics and friction: thermodynamic analysis of rate- and state dependent friction laws.​

Ván Péter


46

A szerves Rankine ciklus munkaközegeinek új típusú osztályozása

A novel classification for the working fluids of Organic Rankine Cycles

Imre Attila

BSc/MSc

47

Statisztikai módszerek fragmentálódott minták méretelemzésére

Statistical descriptions for fragmented systems

Imre Attila

BSc/MSc

48

Adiabatikus folyamatok metastabil folyadékokban és gázokban

Adiabatic processes in metastable liquids and gases

Imre Attila

(MSc, legalább 2 féléves téma)

49

Adiabatikus folyamatok két- és többkomponensű rendszerekben

Adiabatic processes in binary and multicomponent systems

Imre Attila

(MSc, legalább 2 féléves téma)

50

Szuperkritikus anyagok anomáliáinak vizsgálata

Anomalous properties of supercritical fluids

Imre Attila

BSc/MSc

51

Túlhűtött gőztér hirtelen összeomlása, avagy a kondenzáció-indukált vízütés és a buborékösszeroppanás termodinamikája

The sudden collapse of the undercooled steam phase, i.e. the thermodynamics of condensation-induced water hammer and bubble collapse

Imre Attila

BSc/MSc

52

Auxetikus (negatív Poisson-állandójú) anyagok viselkedése

Behaviour of auxetic materials (materials with negative Poisson-ratio)

Imre Attila

BSc/MSc

53

Mechanikai metaanyagok és metaállapotok termodinamikája

Thermodynamics of mechanical metamaterials and metastates

Imre Attila

(MSc, legalább 2 féléves téma)

54

Cycle Tempo hősémaszámító program fejlesztése Fortran/Matlab programkörnyezetben

Development of Cycle Tempo thermodynamic performance monitoring software in Fortran/Matlab environment (level: Major Projects or BSc type: development)

Groniewsky Axel

tervezés v. BSc típus: fejlesztés

55

Faapríték tüzelésű kiserőmű optimális paramétereinek éves energetikai meghatározása

Determination of the optimal parameters of a wood chip-fired power plant (Level: BSc or MSc, type: industrial problem)

Groniewsky Axel

BSc v. MSc, típus: ipari feladat

56

Turbinacsere vizsgálata meglévő hulladékhasznosító műben

Examination of turbine replacement in an existing waste recovery plant (Level: BSc or MSc, type: industrial problem)

Groniewsky Axel

BSc v. MSc, típus: ipari feladat

57

Optimális munkaközeg választó mechanizmus kidolgozása meglévő Szerves Rankine Körfolyamathoz (ORC)

Development of optimal working fluid selection mechanism for existing Organic Rankine Cycle (ORC) (level: strong BSc or MSc or PhD, type: research)

Groniewsky Axel

erős BSc v. MSc v. PhD, típus: kutatás

58

Energetikai rendszer tervezése Cycle Tempo programkörnyezetben

Design of energy systems in Cycle Tempo thermodynamic performance monitoring software environment (level: Major Projects or BSc or MSc, type: industrial problem)

Groniewsky Axel

tervezés v. BSc v. MSc, típus: ipari feladat

59

Energetikai rendszer tervezése GateCycle programkörnyezetben

Design of energy systems in Gate Cycle thermodynamic performance monitoring software environment (level: Major Projects or BSc or MSc, type: industrial problem)

Groniewsky Axel

tervezés v. BSc v. MSc, típus: ipari feladat

60

Organikus Rankin körfolyamat illesztése bioetanol üzemhez

Implementation of an organic rankine cycle in a bioethanol plant

Groniewsky Axel


61

Bioetanol abszolutizálása hőintegrált desztillációval

Dehydration of bioethanol by heat-integrated distillation

Dénes Ferenc

BSc

62

Füstgáz kén-dioxid tartalma mésztejes abszorpciójának modellezése

Modelling of the absorption of sulfur dioxide content of a flue gas by lime

Dénes Ferenc

Tervezés

63

Biomassza tüzelésű kazánok magas hőmérsékletű klórkorróziójának csökkentése

Reduction of the high temperature chlorine corrosion of biomass-fired boilers

Dénes Ferenc

Tervezés vagy BSc

64

Kőolajfinomító desztilláló üzemének modellezése és energiahatékonyságának növelési lehetőségei

Modelling of the distillation plant of a refinery and the possibilities of the enhancement of its energy efficiency

Dénes Ferenc


65

Vizes etanol tüzelőanyag energetikai és környezetvédelmi szempontból optimális összetételének meghatározása

Determination of the energetically and environmentally optimal composition of aqueous ethanol fuel

Dénes Ferenc

BSc

66

SRF tüzelésű kazánok magas hőmérsékletű klórkorróziójának csökkentése

Reduction of the high temperature chlorine corrosion of SRF-fired boilers

Dénes Ferenc

Tervezés vagy BSc

67

Kazánok tűzterében lejátszódó hőátadási folyamatok számítása módosított Gurvics-módszerrel

Calculation of heat transfer processes in the combustion chamber of boilers by modified Gurvich method

Dénes Ferenc

Tervezés

68

Hőintegráció alkalmazása bioüzemanyagok gyártása során

Application of heat integration in biofuel production processes

Dénes Ferenc


69

Daraboló és húsfeldolgozó üzem hűtőrendszerének tervezése


Maiyaleh Tarek


70

Logisztikai központ hűtőberendezésének tervezése széndioxidos/ammónia rendszerrel


Maiyaleh Tarek


71

Zsírüzem technológiai hűtés igény ellátása környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével


Maiyaleh Tarek


72

Műjégpálya hűtőberendezésének tervezése


Maiyaleh Tarek


73

Zöldség-Gyümölcs tároló hűtőberendezésének tervezése.


Maiyaleh Tarek


74

Napenergiával működő abszorpciós hűtőberendezés


Maiyaleh Tarek

Tervezés

75

Korszerű erőművek fejlesztési tendenciái a világban

Development trends of modern power plants in the world.

Korényi Zoltán

MSc

76

Gázmotoros trigeneráció megvalósíthatóságának az elemzése

Feasibility analysis of the trigeneration with gas engines.

Korényi Zoltán

MSc

77

Az európai erőműszektor jelenének és jövőjének elemzése.

Analysis of the present and the future of the European power sector.

Korényi Zoltán

MSc

78

A „Nemzeti Energiastratégia 2030” erőművi forgatókönyveinek elemzése az aktualitások figyelembe vételével.

Analysis of the power scenarios of "National Energy Strategy 2030", taking into account the actualities.

Korényi Zoltán

MSc

79

Megújuló energiát hasznosító erőművek komplex értékelése

Complex evaluation of renewable energy power plants.

Korényi Zoltán

MSc

80

Központosított (nagyerőműves) és elosztott (kiserőmű, mikro erőmű) energiatermelés rendszerszintű, költségalapú vizsgálata.

System-wide, cost-based examination of large-scale and distributed power generation.

Korényi Zoltán

MSc

81

Új technológiájú széntüzelésű erőművek hazai megvalósíthatóságának vizsgálata.

Feasibility analysis of the new technology (oxy-fuel) coal-fired power plants in Hungary.

Korényi Zoltán

MSc

82

Erőművek beruházási folyamatainak kockázatelemzése

Risk analysis of power plant investment processes.

Korényi Zoltán

MSc

83

Gázturbinával kombinált atomerőművek vizsgálata

Examination of nuclear power plants combined with gas turbine.

Korényi Zoltán

MSc; Gate Cycle ismeret

84

Erőművek karbantartási stratégiáinak elemzése.

Analysis of the maintenance strategies of power plants.

Korényi Zoltán

MSc

85

Megújulós erőművek komplex értékelése


Korényi Zoltán

MSc

86

Fluidágyas kazánok áramlástani és tüzeléstechnikai modellezése

Modelling the hidrodinamics and the combustion of fluidized bed boilers

Szücs Tibor


87

Hulladék és biomassza alapú szilárd tüzelőanyagok vizsgálata

Investigation of waste and biomass based solid fuels

Szücs Tibor


88

Különleges szilárd tüzelőanyagok tesztelése fluidágyas kazánban

Testing of special solid fuels in a lab-scale fluidized bed boiler

Szücs Tibor


89

ORC rendszerek illesztése biomassza tüzelésű rendszerekhez.

Coupling ORC systems to biomass fired systems

Lezsovits Ferenc


90

Biomassza felhasználáson alapuló kogenerációs rendszerek összehasonlítása

Comparison of Cogeneration systems for biomass utilisation

Lezsovits Ferenc


91

Ipari gőzrendszer elemzése, és feljelsztési lehetőségeinek vizsgálata

Analysis of industrial steam system and Investigation of improvement possibilities

Lezsovits Ferenc


92

Geotermikus energia kogenerációs hasznosítási lehetősége ORC rendszerrel

Possibilities of Utilisation of geotermel energy for cogeneration with ORC systems

Lezsovits Ferenc


93

Hulladék menedzsment lehetőségek összahsonlítása energetikai és környeztvédelmi szempontból

Comparison of different wastre menedsment solution from energetical and environmental viewpoints

Lezsovits Ferenc


94

Hulladéktüzelés feltételeinek összegzése és biztosításuk lehetőségeinek vizsgálata

Investigation of waste incineration conditions and fulfilment possibilities

Lezsovits Ferenc


95

Energiatermelés membrános rendszerekkel (irodalomkutatás)


Cséfalvay Edit

szakdolgozat

96

Dízel és biodízel keverékek fizikai-kémiai tulajdonságainak vizsgálata (labormunka)


Cséfalvay Edit

Szakdolgozat/diplomaterv

97

Nehézfém-tartalmú technológiai hulladékvizek kezelésének energetikai vizsgálata


Cséfalvay Edit

Szakdolgozat/diplomaterv

98

Gyújtófolyadékok vizsgálatára alkalmas mérőrendszer tesztelése


Cséfalvay Edit

projekt

99

Belsőégésű motorok kompresszió-viszony növelésének lehetőségei vízbefecskendezés alkalmazásával


Bereczky Ákos


100

Konténer fékpadi rendszer felújítása


Lukács Krisztián


101

Belsőégésű motor 0-dimenziós modellezése AVL Boost rendszerben


Bereczky Ákos


102

Alternatív járműmeghajtások


Meggyes Attila


103

Motorok emissziójának csökkentése motorikus megoldásokkal


Meggyes Attila


104

Perdületmérő átalakítása oktatási célokra


Bereczky Ákos


105

Diesel-motor befecskendező próbapad átalakítása oktatási célokra


Bereczky Ákos


106

A KTI személygépjármű emissziós típusvizsgálati laboratórium mérőrendszerének felmérése, és az legújabb előírások tekintetében a fejlesztési szükségességek feltárása és a szükséges átalakítások megtervezése.


Bereczky Ákos


107

A KTI tehergépjármű motor emissziós típusvizsgálati laboratórium mérőrendszerének felmérése, és az legújabb előírások tekintetében a fejlesztési szükségességek feltárása és a szükséges átalakítások megtervezése.


Bereczky Ákos


108

Éves össz-közlekedési (közúti, légi, vizi, vasúti) emisszió számítása és értékelése, javaslatok új számítási módszertanra vonatkozóan


Bereczky Ákos


109

A személygépjárművekre vonatkozó európai és amerikai emissziós típusvizsgálati előírások összehasonlíthatóságának értékelő elemzése


Bereczky Ákos


110

A tehergépjárművek motorjaira vonatkozó európai és amerikai emissziós típusvizsgálati előírások összehasonlíthatóságának értékelő elemzése


Bereczky Ákos


111

CR porlasztók tesztelése szolgáló rendszertervezése (GANZ)


Bereczky Ákos


112

V12 motor hűtőrendszerének optimalizálása (GANZ)


Bereczky Ákos


113

A szabadhűtés alkalmazásának elemzése

Feasibility analysis of the free cooling

Zsebik Albin


114

Hűtési rendszer veszteségfeltárása – módszertan kidolgozása

Energy audit of the cooling system - development of methodology

Zsebik Albin


115

A sűrített levegő rendszer veszteségfeltárása – módszertan kidolgozása

Energy audit of the compressed air system - development of methodology

Zsebik Albin


116

Ivóvíztermelő és szolgáltató rendszer üzemviteli elemzése

Analysis of the water supply system

Zsebik Albin


117

Távhőrendszer üzemviteli paramétereinek optimalizálása

Optimization of the parameters of the district heating system

Zsebik Albin


118

Vállalati villamosenergia rendszer energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása

Energy audit of the electrical system - development of methodology

Zsebik Albin


119

Villamos hajtások energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása

Energy audit of the electrical drives - development of methodology

Zsebik Albin