Hallgatói feladat témák

Cím
Oktató Megjegyzés
Megújuló energiaforrásokból termelt villamos energia felhasználása hőtermelésre;
Ősz János
Üzemanyag (hideg tüzelőanyag) -cella és akkumulátoros gépjármű és szükséges infrastruktúra összehasonlítása;
Ősz János
Társasház hőellátása csak villamos energiával, távhővel és villamos energiával, földgázzal és villamos energiával. Az ellátási módok összehasonlítása.
Ősz János
A megújuló energiaforrásokból termelt villamos energia milyen mértékű penetrációja nehezíti meg a magyar villamosenergia-rendszer működését.
Ősz János
Megújuló energia potenciálok becslésének módszertana Methodology for the estimation of the potentials of renewable energy sources Hartmann Bálint/Imre Attila
Napenergia-hasznosítás optimalizálása Optimization for solar energy utilization Hartmann Bálint/Imre Attila
Kriogenikus munkaszolgáltató körfolyamatok Cryogenic power cycles Imre Attila
Flash-ciklusokhoz alkalmas munkaközegek jellemzői Investigation of working fluids in flash-cycles Imre Attila
A szerves Rankine ciklus munkaközegeinek új típusú osztályozása A novel classification for the working fluids of Organic Rankine Cycles Imre Attila BSc/MSc
Statisztikai módszerek fragmentálódott minták méretelemzésére Statistical descriptions for fragmented systems Imre Attila BSc/MSc
Adiabatikus folyamatok metastabil folyadékokban és gázokban Adiabatic processes in metastable liquids and gases Imre Attila (MSc, legalább 2 féléves téma)
Adiabatikus folyamatok két- és többkomponensű rendszerekben Adiabatic processes in binary and multicomponent systems Imre Attila (MSc, legalább 2 féléves téma)
Szuperkritikus anyagok anomáliáinak vizsgálata Anomalous properties of supercritical fluids Imre Attila BSc/MSc
Túlhűtött gőztér hirtelen összeomlása, avagy a kondenzáció-indukált vízütés és a buborékösszeroppanás termodinamikája The sudden collapse of the undercooled steam phase, i.e. the thermodynamics of condensation-induced water hammer and bubble collapse Imre Attila BSc/MSc
Auxetikus (negatív Poisson-állandójú) anyagok viselkedése Behaviour of auxetic materials (materials with negative Poisson-ratio) Imre Attila BSc/MSc
Mechanikai metaanyagok és metaállapotok termodinamikája Thermodynamics of mechanical metamaterials and metastates Imre Attila (MSc, legalább 2 féléves téma)
Kétütemű motorkerékpár hajtására szolgáló, alternatív dugattyús erőforrás kidolgozása Design a two-strocke motorcícle engine Zsebik Albin
Újfajta, nanotechnológián alapuló hőszigetelőanyag hatásmechanizmusának kutatása Research on the mechanism of a new type of nanotechnology-based insulating material Zsebik Albin
Nanotechnológián alapuló hőszigetelőanyag alkalmazdsi feltételeinek vizsgálata, hővezetési tényezőjének külömböző paraméterek mentén történő meghatározása Examination of nanotechnology-based insulating material areas of usage, based on its thermal conductivity along different parameters Zsebik Albin
Napelemek felmelegedése okozta kapacitás esés okainak elemzése és megoldási lehetőségek kutatása Analyzing the causes of reduction in capacity caused by cell heating and researching solutions for it Zsebik Albin
Napelem parkok hővédelmét szolgáló technológia fejlesztése Developing a technology for the thermal protection of solar powerplants Zsebik Albin
Energiafelügyeleti rendszer adatfeldolgozásának fejlesztése Development of the data evaluation methods for the energy management system Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
ISO 50001 energiagazdálkodási rendszer fejlesztése – dokumentumainak kidolgozása Development of the energy management system on the bas of the ISO 50001 standard - development of documents Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
A szabadhűtés alkalmazásának elemzése Feasibility analysis of the free cooling Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Hűtési rendszer veszteségfeltárása – módszertan kidolgozása Energy audit of the cooling system - development of methodology Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Hőtermelés energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Energy audit of the heat generation - development of methodology Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
A sűrített levegő rendszer veszteségfeltárása – módszertan kidolgozása Energy audit of the compressed air system - development of methodology Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Ivóvíztermelő és szolgáltató rendszer üzemviteli elemzése Analysis of the water supply system Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Szállítás energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Energy audit of the transportation - development of methodology Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Épületek energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Energy audit of the buildings - development of methodology Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Adatközpontok energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Energy audit of the data centers - development of methodology Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Távhőrendszer üzemviteli paramétereinek optimalizálása Optimization of the parameters of the district heating system Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Vállalati villamosenergia rendszer energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Energy audit of the electrical system - development of methodology Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Villamos hajtások energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Energy audit of the electrical drives - development of methodology Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Világítás energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Energy audit of the lighting - development of methodology Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Szellőztetés energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Energy audit of the ventilation - development of methodology Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Hulladékhő hasznosítás lehetőségének elemzése – módszertan kidolgozása Analysis of the heat recovery - development of methodology Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Gőzrendszerek energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Energy audit of the steam systems - development of methodology Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
Szélturbinák modellezése és teljesítményük előrejelzése Modelling and performance forecasting of wind turbines Mayer Martin
Megújuló energiaforrások hasznosításának műszaki és gazdaságossági vizsgálata Technical and economic evaluation of renewable energy systems Mayer Martin
Napenergia hasznosító rendszerek tervezése, modellezése és vizsgálata Design, modelling and analysis of solar energy systems Mayer Martin
Naperőművek energiatermelésének előrejelzési módszerei Methods for forecasting of energy produced in solar power plants Mayer Martin
Energiatárolók lehetőségeinek vizsgálata időjárásfüggő megújulók termelés ingadozásának csökkentésére Assessment of storage methods for decreasing the fluctuation of weather-dependent renewable energy systems Mayer Martin
Erőművek új fejlesztési tendenciái a világban. Development trends of power plants in the world. Korényi Zoltán MSc
Az európai erőműszektor jelenének és jövőjének elemzése. Assessing the present and the future of the European power sector. Korényi Zoltán MSc
Lehetséges jövőbeli hazai erőmű-létesítési stratégiák elemzése. Analysis of the possible future power generation strategies. Korényi Zoltán MSc
Különböző típusú erőművek megvalósíthatóságának műszaki, gazdasági és ökológiai szempontú vizsgálata. Feasibility examination of different types of power plants from the technical, economic and ecological point of view. Korényi Zoltán MSc
Központosított (nagyerőműves) és elosztott (kiserőmű, mikro erőmű) energiatermelés rendszerszintű, költségalapú vizsgálata. System-wide, cost-based examination of large-scale and distributed power generation. Korényi Zoltán MSc
Jövőbeli mikro-hálózatok és az elosztott energiatermelés műszaki-gazdasági elemzése. Technical-economic analysis of the future micro-grids with distributed power generation. Korényi Zoltán MSc
Gázturbinával kombinált atomerőművek vizsgálata. Examination of nuclear power plants combined with gas turbine. Korényi Zoltán MSc, Gate Cycle ismeret kell
Gázmotoros trigeneráció megvalósíthatóságának az elemzése. Feasibility analysis of the trigeneration with gas engines. Korényi Zoltán MSc
Megújuló energiát hasznosító erőművek komplex értékelése. Complex evaluation of renewable energy power plants. Korényi Zoltán MSc
Naperőművek versenyképességi vizsgálata és értékelése a nemzeti jövedelem szempontjából. Competitiveness evaluation of solar power plants and assessment in terms of national income. Korényi Zoltán MSc
Hagyományos és időjárás függő erőművek együttműködésének műszaki-gazdasági szempontú vizsgálata. Technical and economic analysis of the cooperation between conventional and weather-dependent power plants. Korényi Zoltán MSc
Erőműfajták értékelése az ökológiai lábnyom és a hazai gazdasági érdekek szempontjából. Evaluation of power plant types in terms of ecological footprints and domestic economic interests. Korényi Zoltán MSc
Az OECD/NEA „The Cost of Decarbonisation” c. új tanulmányának elemzése a hazai erőműszektor szempontjából. Analysis of the OECD / NEA's "The Cost of Decarbonisation" study for the domestic power plant sector. Korényi Zoltán MSc
Erőművek karbantartásának fő elemei és a karbantartási stratégiák elemzése. The main elements of the power plant maintenance and analysis of the maintenance strategies. Korényi Zoltán MSc
Stirling-motor szimulációja időbeli termodinamikával Simulation of Stirling engine via temporal thermodynamics Szücs Mátyás MSc
Otto-motor szimulációja időbeli termodinamikával - az alapjárat paraméterfüggése Simulation of Otto engine via temporal thermodynamics - parameter dependence of idle run Szücs Mátyás MSc
Otto-motor szimulációja időbeli termodinamikával - a töltéscsere modellezése Simulation of Otto engine via temporal thermodynamics - modelling fresh charge and exhaust Szücs Mátyás MSc
Otto-motor szimulációja időbeli termodinamikával - a terhelés hatása Simulation of Otto engine via temporal thermodynamics - the effect of load Szücs Mátyás MSc
Bordás hőcserélővel töltött-kisütött hőenergia-tároló hőáramhálózatos modellje Thermal circuit network model of heat energy storage tank charged/discharged by finned heat exchanger Fülöp Tamás
Heterogén rendszerek mért és végeselemesen számolt hővezetésének reprodukálása nem-Fourier hővezetési modellekkel Measured and FEM simulated heat conduction of heterogeneous systems - reproducing the data by non-Fourier heat conduction models Fülöp Tamás
Hővezetés pillanatszerű gerjesztéses peremfeltételének átfogalmazása kezdeti feltétellé Reformulating heat pulse boundary condition of heat conduction as initial condition Fülöp Tamás
Kőzetek "folyása": a hőmérséklet hatása - laboratóriumi mérésadatok elemzése "Flow" of rocks: the effect of temperature - analysis of laboratory measurement data Fülöp Tamás
A hőmérséklet alakulása és szerepe képlékeny alakváltozás során Change and role of temperature during plastic deformation Fülöp Tamás
Magyarországon fellelhető folyékony biotüzelőanyagok energetikai hasznosítása
Laza Tamás
Magyarország egy szabadon választott kistérségének energiaellátásának elemzése
Laza Tamás
Magyarországi viszonyok között mezőgazdasági melléktermékek energetikai hasznosításának elemzése
Laza Tamás
Állandó felügyeletű kazánházak átalakítása időszakos felügyeletűvé
Laza Tamás Tervezés
Szeszesital készítés hőtani elemzésének irodalomkutatása
Laza Tamás Tervezés
Belső égésű motorban lejátszódó égési folyamat bemutatására szolgáló demonstrációs berendezés tervezése, építése
Laza Tamás TDK-ra továbbvihető
Túlhevített gőz hőmérsékletszabályozására szolgáló vízbefecskendezés modellezése
Laza Tamás TDK-ra továbbvihető
Turbinalapáton lejátszódó áramlás modellezése, demonstrációs célból
Laza Tamás TDK-ra továbbvihető
Tervezési segédlet készítése gáz-kondenzációs kazánból és hőszivattyúból álló hibrid hőközpontra.
Laza Tamás ARISTON által ösztöndíjjal támogatott feladat
Nehézfém-tartalmú technológiai hulladékvizek nanoszűrésének modellezése Modelling the nanofiltration of heavy-metal containing process waters Cséfalvay Edit Szakdolgozat
Nehézfém-tartalmú technológiai hulladékvizek eletrodialízissel történő tisztításának modellezése Modelling the nanofiltration of heavy-metal containing process waters Cséfalvay Edit Szakdolgozat
Hulladékvizek tisztításának anyagtranszport modellezése Transport modelling of process water treatment Cséfalvay Edit Diplomaterv
Hulladékvíz tisztítási technológia léptéknövelése Industrial planning of process water treatment Cséfalvay Edit Diplomaterv
Faszén izzításának károsanyagkibocsátása elektromos grill segítségével Emission of charcoal ignition by electric grill Cséfalvay Edit Projekt A vagy B
Gyújtófolyadékok emissziójának vizsgálata: (különböző térfogatarányú GVL/etanol elegyek vizsgálata) Emission of charcoal lighter fluids: (study on GVL-ethanol mixtures) Cséfalvay Edit Diplomaterv
Gyújtó folyadékok emissziós vizsgálata: a hozzákevert égéslevegő térfogatáramának változtatásának hatása a lángstabilitásra és az emisszióra Emission of charcoal lighter fluids: Effect of combustion air on flame stability and emission Cséfalvay Edit Szakdolgozat
Grillgyújtó folyadékok adszorpciója és párolgása faszénen Adsoprtion and desorption of lighter fluids on charcoal Cséfalvay Edit Szakdolgozat
SRF és RDF hasznosítás fluidágyas konverziós eljárással Utilization of SRF and RDF by means of fluidized bed conversion Szentannai Pál
SRF és biomassza tüzelőanyag részecskék fluidágyas viselkedésének kiértékelése numerikus képfeldolgozás segítségével Matlab környezetben Evaluation of the behavior of SRF and biomass fuel particles in fluidized beds by means of numerical image processing tools of the Matlab environment Szentannai Pál
Modern szabályozási eljárások kísérleti vizsgálata egy nemlineáris, többváltozós technológián (a fluidágyas kísérleti berendezésen) Experimental investigation of control methods on a nonlinear, multivariable process (on the mid-scale Fluidized Bed Conversion facility) Szentannai Pál
Üzleti haszon elérése modern szabályozási eljárások energetikai alkalmazásának segítségével Financial benefit due to applying advanced control methods in the energy industry Szentannai Pál
Nyomottvizes atomerőművek teljesítményszabályozási rendszerének egységes áttekintése és modellezése Comprehensive description and modeling of the load control system of pressurized water nuclear power plants Szentannai Pál
Nyomottvizes atomerőművek egyes részrendszereinek szabályozásdinamikai modellezése Dynamical modeling of selected subsystems of pressurized water nuclear power plant for control design Szentannai Pál
Nyomottvizes atomerőművek teljesítményszabályozásának kiterjesztése korábban figyelembe nem vett hatásokra Extending the target function of the load control system of pressurized water nuclear power plants towards issues formerly not considered Szentannai Pál
Fosszilis tüzelőanyagú és elektromos járművek környezeti hatásainak összehasonlítása életciklus értékeléssel Environmental impacts of electric versus fossil fueled vehicles using life cycle assessment Szilágyi Artúr
Hűtési rendszerek környezeti hatásainak vizsgálata életciklus értékeléssel Environmental impacts of cooling systems using life cycle assessment Szilágyi Artúr
Hulladékok energetikai hasznosításának  környezeti életciklus értékelése Life cycle assessment of waste-to-energy technologies Szilágyi Artúr
Motorok kibocsátáscsökkentési eljárásainak vizsgálata életciklus értékelés segítségével Life cycle assessment of pollution prevention technologies Szilágyi Artúr
Különböző háztartási vízmelegítési módok (gáztűzhely, mikrohullámú sütő, merülőforraló) környezeti hatásainak összehasonlítása életciklus értékeléssel Life cycle assessment of domestic water heating options (gas stove, microwave owen and immersion heater) Szilágyi Artúr
Megújuló energiatermelő rendszerek környezeti hatásainak vizsgálata életciklus értékeléssel Environmental impacts of renewable energy systems using life cycle assessment Szilágyi Artúr
Aceton-butanol-etanol gyártás hulladékhőjének hasznosítása abszorpciós hűtőkörfolyamatban Utilization of waste heat of acetone-butanol-ethanol production in absorption refrigeration cycle Dénes Ferenc
SRF elgázosításának modellezése ChemCAD folyamatszimulátorral Modelling of gasification of SRF using Aspen Plus flowsheet simulator Dénes Ferenc BSc
Füstgáz kén-dioxid tartalma mésztejes abszorpciójának modellezése Modelling of the absorption of sulfur dioxide content of a flue gas by lime Dénes Ferenc MSc
Hűtőkörfolyamat modellezése ChemCAD folyamatszimulátorral Modelling of refrigeration cycle by ChemCAD flow-sheet simulator Dénes Ferenc
Vizes etanol tüzelőanyag energetikai és környezetvédelmi szempontból optimális összetételének meghatározása Determination of the energetically and environmentally optimal composition of aqueous ethanol fuel Dénes Ferenc Tervezés
Biodízel-előállító üzem modellezése és energiaintegrációja Modelling and energy integration of a biodiesel plant Dénes Ferenc
Hőcserélő-hálózatok optimalizálása bioüzemanyag-gyártó technológiákban Optimization of heat exchanger networks in biofuel producing technologies Dénes Ferenc BSc, MSc
Hőcserélő-hálózatok optimalizálása Optimization of heat exchanger networks Dénes Ferenc Tervezés, BSc
Fluidágyas kazánok részfolyamatainak CFD modellezése CFD modelling the subprocesses of FBC equipments Szűcs Tibor ANSYS Fluent
Szilárd tüzelőanyagok makroszkopikus égéskinetikájának vizsgálata Measuring the macroscopic combustion kinetics of solid fuels Szűcs Tibor mérések végzése és kiértékelése
Szilárd tüzelőanyagok makroszkopikus égéskinetikájának modellezése Modelling the macroscopic combustion kinetics of solid fuels Szűcs Tibor ANSYS Fluent
Szilárd tüzelőanyagok reakciókinetikája Reaction kinetics of solid fuels Szűcs Tibor Matlab programozás, mérés kiértékelés
Tüzeléstechnikai berendezés időfüggő modellezése reakciókinetika felhasználásával Time-dependent modelling of combustion equipments using reaction kinetics Szűcs Tibor Simulink
Nem hagyományos belsőégésű motorok
Meggyes Attila
Személygépjárműveknél alkalmazott legújabb belsőégésű motor megoldások.
Meggyes Attila
Személygépkocsi dízelmotorok várható fejlődése és jövőbeli alakulása
Meggyes Attila MSc előnyben
Gázüzemű személygépkocsi motorok várható fejlődése és jövőbeli alakulása
Meggyes Attila MSc előnyben
Elektromos és belsőégésű motoros járműmeghajtás primer energiafelhasználásának összehasonlítása különböző üzemmódok esetén
Meggyes Attila MSc előnyben
Gépjárműmotorok és/vagy tüzelőberendezések, emisszió mérésének jelenlegi helyzete és várható jövőbeli alakulása
Meggyes Attila MSc előnyben
Gépkocsiknál alkalmazott katalizátor megoldások
Meggyes Attila MSc / BSc
Gépkocsiknál alkalmazott koromszűrő megoldások
Meggyes Attila MSc / BSc
Alternatív jármű-meghajtások
Meggyes Attila MSc / BSc
Különböző gépjárművek primer energia felhasználása
Meggyes Attila MSc / BSc
Belsőégésű motorok gyorsan változó jeleinek detektálása, azok beépíthetősége a motorok vezérlésébe
Bereczky Ákos MSc
Cycle Tempo hősémaszámító program fejlesztése Fortran/Matlab programkörnyezetben Development of Cycle Tempo thermodynamic performance monitoring software in Fortran/Matlab environment (level: Major Projects or BSc type: development) Groniewsky Axel tervezés v. BSc típus: fejlesztés
Faapríték tüzelésű kiserőmű optimális paramétereinek éves energetikai meghatározása Determination of the optimal parameters of a wood chip-fired power plant (Level: BSc or MSc, type: industrial problem) Groniewsky Axel BSc v. MSc, típus: ipari feladat
Turbinacsere vizsgálata meglévő hulladékhasznosító műben Examination of turbine replacement in an existing waste recovery plant (Level: BSc or MSc, type: industrial problem) Groniewsky Axel BSc v. MSc, típus: ipari feladat
Optimális munkaközeg választó mechanizmus kidolgozása meglévő Szerves Rankine Körfolyamathoz (ORC) Development of optimal working fluid selection mechanism for existing Organic Rankine Cycle (ORC) (level: strong BSc or MSc or PhD, type: research) Groniewsky Axel erős BSc v. MSc v. PhD, típus: kutatás
Energetikai rendszer tervezése Cycle Tempo programkörnyezetben Design of energy systems in Cycle Tempo thermodynamic performance monitoring software environment (level: Major Projects or BSc or MSc, type: industrial problem) Groniewsky Axel tervezés v. BSc v. MSc, típus: ipari feladat
Energetikai rendszer tervezése GateCycle programkörnyezetben Design of energy systems in Gate Cycle thermodynamic performance monitoring software environment (level: Major Projects or BSc or MSc, type: industrial problem) Groniewsky Axel tervezés v. BSc v. MSc, típus: ipari feladat
Organikus Rankin körfolyamat illesztése bioetanol üzemhez Implementation of an organic rankine cycle in a bioethanol plant Groniewsky Axel
Biológiai rendszerek termodinamikája (élő rendszerek; biológiai sejtek; biológiai rendszerek energiaátalakításának hatékonysága; metabolizmusok; táplálkozás és testmozgás termodinamikája; biológiai növekedés határai; öregedés és halál termodinamikája) Thermodynamics of Biological Systems (living systems; biological cells; energy conversion efficiency of biological systems; metabolism; thermodynamics of nutrition and exercise; limits to biological growth; thermodynamics of aging and death) Groniewsky Axel
Otto-motor szimulációja időbeli termodinamikával - az alapjárat paraméterfüggése
Bereczky Ákos
Otto-motor szimulációja időbeli termodinamikával - a töltéscsere modellezése
Bereczky Ákos
Otto-motor szimulációja időbeli termodinamikával - a terhelés hatása
Bereczky Ákos
Otto-motor szimulációja időbeli termodinamikával - vezérléssel felgyorsított alapjárat-stabilizálódás
Bereczky Ákos
Stirling-motor szimulációja időbeli termodinamikával
Bereczky Ákos
Levegő segédközeges porlasztás permetének jellemzése Characterization of spray generated by air-blast atomization Urbán András Tervezés/Szakdolgozat
Különböző tüzelőanyagok előmelegítésének porlasztásra gyakorolt hatásai The effects of preheating on atomization in case of different fuels Urbán András Szakdolgozat/Diplomatervezés
Repceolaj porlasztásának vizsgálata PDA segítségével Examination of atomization of rapeseed oil with PDA Urbán András Szakdolgozat/Diplomatervezés
Elsődleges porlasztás vizsgálatát segítő képfeldolgozó program fejlesztése nagysebességű kamerával készített mérések alapján Development of an image processing program to anayze the primary atomization based on high speed camera measurement Urbán András Szakdolgozat/Diplomatervezés, MATLAB ismerete előny
Általános permetvizsgáló program fejlesztése MATLAB szoftverkörnyezetben Development of a general spray analyzer program in MATLAB sotware environment Urbán András Szakdolgozat/Diplomatervezés, MATLAB ismerete előny
Háztartási hűtőszekrény energiafogyasztásának meghatározása; mérése is
Maiyaleh Tarek min. 2 hallgató
Fóliasátor hőszivattíús fűtésének vizsgálata
Maiyaleh Tarek
CO2, mint hűtőközeg vizsgálata
Maiyaleh Tarek
Réteges szerkezetű anyagok végeselemes hőtani modellezése
Kovács Róbert
Heterogén anyagok hővezetésének kísérleti vizsgálata
Kovács Róbert
Biológiai hővezetési modellek numerikus vizsgálata
Kovács Róbert
Kisnyomású gázok nemegyensúlyi termodinamikai vizsgálata
Kovács Róbert
Nem-Fourier hővezetési modellek 2 és 3 dimenziós numerikus módszerei
Kovács Róbert
Erőművi vízcsöves kazán hőtechnikai számítása, és különböző üzemviszonyok közötti üzemének értékelése
Lezsovits Ferenc
Ipari gőzkazán hőtechnikai számítása és különböző üzemviszonyok közötti üzemének értékelése
Lezsovits Ferenc
Ipari termolajkazán hőtechnikai számítása és különböző üzemviszonyok közötti üzemének értékelése
Lezsovits Ferenc
Kondenzációs háztartási kazán üzemi mérése és értékelése, különböző fűtési üzemviszonyok között
Lezsovits Ferenc (Bosch) Diplomaterv, vagy Szakdolgozat
Különböző kondenzációs kazán hőcserélő konstrukciók üzemi méréses vizsgálata és értékelése (Bosch) Diplomaterv, vagy Szakdolgozat
Lezsovits Ferenc
Kondenzációs kazán HMV készítés üzemi mérése és értékelése, különböző átfolyós/tárolós üzemviszonyok között (Bosch)  Diplomaterv, vagy Szakdolgozat
Lezsovits Ferenc
Üzemelő kazánházban mérésadatgyűjtés és szezonális hatásfok értékelés (Bosch)
Lezsovits Ferenc
Farmgazdaság megújuló alapú energia ellátási lehetőségeinek vizsgálata
Lezsovits Ferenc
Szennyvíziszap együttüzeléses ártalmatlanítási lehetőségeinek vizsgálata, összehasonlítása az anaerob erjesztéses ártalmatlanítással
Lezsovits Ferenc
Többkomponensű folyékony tüzelőanyagok párolgásának kísérleti vizsgálata (Experimental investigation of multicomponent liquid fuel vaporization)
Csemány Dávid
Közelítő módszerek értékelése folyékony tüzelőanyagok anyagjellemzőinek meghatározására Evaluation of estimating methods for determination of thermophysical properties of liquid fuels Csemány Dávid
ERŐMŰRENDSZEREKBEN SZÜKSÉGES TARTALÉK   KAPACITÁSOK MÉRETEZÉSE
Fazekas András István
Markov-modell alkalmazása erőművi    megbízhatósági  számításokban
Fazekas András István
VILLAMOSENERGIA-RENDSZEREK MEGFELELŐSÉGI VIZSGÁLATA
Fazekas András István
RENDSZERSZINTŰ EGYENÉRTÉKŰ TERHELÉSI GÖRBÉK   SZÁMÍTÁSA
Fazekas András István
VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS MEGBÍZHATÓSÁGI     SZÁMÍTÁSA
Fazekas András István